Privacy

Algemeen

Door lid te worden van Omroep WNL geeft het lid Omroep WNL toestemming de gevraagde gegevens op te nemen in een of meer gegevensbestanden die, voor zover nodig, zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Deze gegevens worden door Omroep WNL vastgelegd ter uitvoering van de overeenkomst van lidmaatschap en/of ten behoeve van het aanbieden van informatie en diensten van Omroep WNL (zoals het verzenden van een nieuwsbrief) en/of het verrichten van (markt-)analyses en/of andere rechtstreeks met het lidmaatschap van Omroep WNL samenhangende doeleinden.  

 

Omroep WNL vindt het belangrijk om de verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Omroep WNL conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  

 

Gegevensverstrekking aan derden 

De gegevens zullen zonder toestemming niet worden verstrekt aan derden, tenzij Omroep WNL gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan het Commissariaat voor de Media of aan opsporingsfunctionarissen. Omroep WNL zal in een dergelijk geval uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene van wie het verzoek tot de gegevensverstrekking afkomstig is. 

 

Beveiliging gegevens  

Omroep WNL draagt er zorg voor dat de door haar geregistreerde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in een database, die uitsluitend toegankelijk is voor personen voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Omroep WNL spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Omroep WNL is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden dan wel onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden.  

 

Inzage en correctie gegevens  

Een lid kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn/haar gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk worden ingediend via WNL omroepvereniging, Rietlandpark 301 1019 DW Amsterdam of via info@omroepwnl.nl . 

 

Wijzigingen 

Omroep WNL kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden via de site bekend gemaakt.

 

U kunt hier het privacy statement van omroepvereniging WNL lezen:  privacy statement.pdf .