Algemene voorwaarden

 

I. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Omroepvereniging WNL, gevestigd te Amsterdam. Door zich aan te melden als lid van Omroep WNL bevestig je dat je bekend en akkoord bent met deze voorwaarden. 

 

II.  Lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van Omroep WNL staat open voor rechtspersonen en voor alle natuurlijke personen.

2. Het lidmaatschap is pas definitief nadat Omroep WNL de aanmelding heeft bevestigd.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. Eenieder kan slechts één keer lid worden van Omroep WNL. Indien Omroep WNL constateert dat dezelfde natuurlijke persoon zich meerdere malen als lid heeft aangemeld of als lid is toegelaten is Omroep WNL gerechtigd de meerdere aanmeldingen af te wijzen c.q. lidmaatschappen te beëindigen. 

 

III.  Duur 

1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van één jaar.

2. Het lidmaatschap wordt na verloop van één jaar automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze termijn schriftelijk (waaronder per fax of email) te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen.

3. Het lidmaatschap eindigt automatisch in geval van het overlijden van het lid (natuurlijk persoon) dan wel de ontbinding van het lid (rechtspersoon).

4. Het lidmaatschap kan voorts eindigen in de gevallen zoals opgenomen in de statuten van Omroep WNL. 

 

IV.  Contributie 

1. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 5,72 euro per jaar.

2. De contributie kan worden voldaan per automatische incasso.

3. Omroep WNL kan de contributie verhogen. De verhoging gaat direct in voor nieuwe leden en voor bestaande leden met ingang van het volgende lidmaatschapsjaar. 

 

V.  Privacy 

De wijze waarop Omroep WNL omgaat met de persoonsgegevens van haar leden is vastgelegd in een privacystatement. Het privacystatement is te vinden op de site of wordt op aanvraag toegezonden. 

 

VI.  Wijzigingen 

Omroep WNL kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en worden op aanvraag toegezonden. Leden wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.  

 

U kunt hier de algemene voorwaarden van omroepvereniging WNL wnl_algemene_voorwaarden.pdf downloaden.